مجموعه تزهای شهرسازی
بیشتر انگلیسی هستند
تز دکتری
 

بیش از 250 عنوان پایان نامه و رساله دکتری معماری و شهرسازی کشور

 

 1. عوامل موثر در تبيين منشور ميراث روستايي ( ايران )
 2. تاريخ شناسي معماري ايران
 3. معماري و الگو واره هاي طراحي جمعي اسلامي
 4. رويکردي تحليلي به جنسيت ( جنسيت زن) در بهبود کيفيت فضاي معماري - نمونه مورد مطالعه: عرصه هاي عمومي با تأکيد بر پارک گلستان و پارک گلي تبريز
 5. تحليل روش قياس در علوم پسامدرن و معماري ايران (در رويکرد تئوري آشوب هندسه فرکتال )
 6. تبيين زبان مشترک در فرآيند طراحي مشارکتي معماري
 7. معماري معاصر ايران - دگرگوني انديشه در دوره پهلوي اول
 8. تعريف حدود فضايي در آثار معماري معاصر تهران
 9. بررسي تأثير معماري بافت قديم بوشهر بر فرهنگ و معماري کشورهاي حاشيه خليج فارس
 10. انتخاب استراتژيک در برنامه ريزي شهري (پيشينه تاريخي- مباني نظري)
 11. شهر فراکتال- زبان طبيعت در طراحي شهر
 12. توسعه اقتصادي ايران در عصر جهاني شدن
 13. سرشت فضاي معماري و ديدگاه ارگانيک 
 14. فرآيند شناسايي و تشخيص مسائل بافت هاي کالبد تاريخي شهر در حالت ها شرايط و وضعيت هاي گوناگون
 15. نگرش انتيک و بحران حضور در معماري : جستاري پديدار شناسانه پيرامون هنر و فن
 16. سمبوليزم در نما
 17. بررسي راهکاري ساماندهي بافت قديم تبريز
 18. ......

بقیه رو سایت بلاگفا خطای محدودیت حجم می دهد...........

 

برای جزییات بیشتر به اینجا مراجعه فرمایید.

 

http://causar.gov.ir/Persian/Lib6.asp

 

|+| نوشته شده در  ساعت 0  توسط نيل فروشان  | 

 
business articles